Výzkum veřejného mínění realizovaný společností Kantar TNS.V roce 2013 přizvala Česká televize agenturu Kantar TNS ke spolupráci na kontinuálním předvolebním výzkumu voličských preferencí a nálad v České republice.

Rokem 2017 byla započata již 31. vlna průzkumu, který probíhá každý měsíc, a výsledky jsou prezentovány prostřednictvím České televize, které jsou dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/206312-trendy-ceska.

Agentura Kantar TNS disponuje potřebným technickým zázemím a zkušenými odborníky, kteří jsou garanty úspěšné realizace projektu a zajišťuje tak 100% kontrolu provedených rozhovorů. 

 • Metoda sběru dat 2017

  Data jsou sbírána metodou telefonických rozhovorů se záznamem do počítače (CATI). Dotazování probíhalo z CATI centra agentury Kantar TNS v Praze.
 • Výběr respondentů

  Výběr respondentů je náhodný. Kontaktní čísla na mobilní telefony i pevné linky byla generována náhodně počítačem (ze všech přidělených čísel a kódů ze stránek ČTÚ - http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/pridelena-cisla-a-kody.html - byly do generování zařazeny tyto oblasti: Veřejná mobilní telefonní síť a Veřejná pevná telefonní síť). V případě úspěšného dovolání a souhlasu s rozhovorem byla dotazována osoba, která zvedla telefon. 
 • Kontrola sběru dat

  Telefonický sběr dat podléhá kontinuálnímu monitoringu supervizorů v reálném čase. Ze všech rozhovorů je pořízen audiozáznam, který je v souladu s právními předpisy na omezenou dobu archivován pro případnou kontrolu ze strany zadavatele či jiných oprávněných institucí.
 • Vážení dat 2017

  Data jsou vážena na základní sociodemografické ukazatele, tedy na kombinaci věku a pohlaví, na vzdělání, na velikost místa bydliště a na kraj. Oporou při stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 2013.
 • Zpracování dat

  Zpracování dat probíhalo v těsné součinnosti odborných pracovníků České televize a agentury Kantar TNS. Předem byly definovány standardní postupy a skripty pro automatizované zpracování dat, včetně postupů pro vážení dat a konstrukci volebního modelu. Z důvodů eliminace případných chyb ve fázi zpracování dat byl datový soubor z aktuální vlny výzkumu nezávisle na sobě analyzován jak odbornými pracovníky České televize, tak analytiky agentury Kantar TNS a výsledky byly následně podrobeny srovnání. Prezentované výstupy tak lze považovat za nezávisle ověřené z obou stran.
 • Volební model 2017

  Volební model je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet rozložení sil jednotlivých politických uskupení v době sběru dat. Metodika výzkumu se inspiruje dlouholetým ověřeným přístupem ke zjišťování volebních preferencí Infratest Dimap (dceřiná společnost Kantar TNS v Německu), která od roku 1996 zjišťuje volební preference ve všech spolkových i zemských volbách pro veřejnoprávní TV ARD. Ředitel Infratest Dimap Richard Hilmer říká: "Volební model ČT je ambiciózní a odpovídá všem nárokům."  Do volebního modelu vstupují pouze respondenti, kteří: nevylučují svoji účast ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, uvedou konkrétní preferované politické uskupení pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, a nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Volební preference respondentů, kteří splní všechny tři podmínky, jsou sumarizovány a přepočteny na 100 %. Tím vznikne volební model, který je obvykle prezentován v podobě grafu. Politická uskupení, která dosáhnou nízkých hodnot, bývají v grafických výstupech zahrnuta do kategorie „Ostatní“.  
 • Základní soubor

  Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu.