Výzkum veřejného mínění realizovaný společností Kantar TNS.

Česká televize přizvala v roce 2013 k pilotnímu projektu v období voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke spolupráci na kontinuálním předvolebním výzkumu voličských preferencí a nálad renomovanou výzkumnou agenturu TNS Aisa (nyni Kantar TNS). 

Rokem 2017 byla započata již 31. vlna průzkumu, který probíhá každý měsíc, a výsledky jsou prezentovány prostřednictvím České televize, kde jsou dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/206312-trendy-ceska.

Agentura Kantar TNS disponuje potřebným technickým zázemím a zkušenými odborníky, kteří jsou garanty úspěšné realizace projektu a zajišťuje tak 100% kontrolu provedených rozhovorů. 

 

Kantar TNS je řádným členem asociace výzkumných agentur SIMAR a má svého zástupce v mezinárodní organizaci ESOMAR. Z tohoto titulu je agentura povinna dbát na dodržování odborných standardů a kvalitu odváděné práce. Členstvím ve zmíněných asociacích se agentura také zavazuje k tomu, že může být v případě pochybností kdykoliv podrobena jejich kontrole.

 

SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU TELEVIZÍ A VÝZKUMNOU AGENTUROU

Metodická příprava kontinuálního předvolebního výzkumu, zpracování dat, jejich analýza i příprava zpráv probíhá ve vzájemné součinnosti České televize a agentury Kantar TNS. K tomu účelu byl vytvořen procesní tým složený ze zástupců obou stran, který má na starost dohled nad celým výzkumným procesem.

  • Volební model 2017

    Volební model je matematický konstrukt, který by měl věrněji než samotné volební preference odrážet rozložení sil jednotlivých politických uskupení v době sběru dat. Metodika výzkumu se inspiruje dlouholetým ověřeným přístupem ke zjišťování volebních preferencí Infratest Dimap (dceřiná společnost Kantar TNS v Německu), která od roku 1996 zjišťuje volební preference ve všech spolkových i zemských volbách pro veřejnoprávní TV ARD. Ředitel Infratest Dimap Richard Hilmer říká: "Volební model ČT je ambiciózní a odpovídá všem nárokům."  Do volebního modelu vstupují pouze respondenti, kteří: nevylučují svoji účast ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, uvedou konkrétní preferované politické uskupení pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, a nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Volební preference respondentů, kteří splní všechny tři podmínky, jsou sumarizovány a přepočteny na 100 %. Tím vznikne volební model, který je obvykle prezentován v podobě grafu. Politická uskupení, která dosáhnou nízkých hodnot, bývají v grafických výstupech zahrnuta do kategorie „Ostatní“.  

  • Metoda sběru dat 2017

    Data jsou sbírána metodou telefonických rozhovorů se záznamem do počítače (CATI). Dotazování probíhalo z CATI centra agentury Kantar TNS v Praze.
  • Vážení dat 2017

    Data jsou vážena na základní sociodemografické ukazatele, tedy na kombinaci věku a pohlaví, na vzdělání, na velikost místa bydliště a na kraj. Oporou při stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 2013.