Lifestyle podesáté

První vlna Lifestyle proběhla v roce 1995 a od té doby je projekt opakován zpravidla ve dvouletých intervalech. Základním cílem studie je porozumět tomu, jak Češi žijí své životy, jak přemýšlí o sobě, o své rodině či o práci a jakou roli v jejich životech hrají značky, jednotlivé kategorie produktů i služeb a média.

Už více než 20 let tak Lifestyle dává našim klientům nadhled nad současným stavem české společnosti, hlubší pochopení životního kontextu a hodnot, do kterých je spotřeba Čechů zasazena.

Lifestyle ukazuje našim klientům cestu, jak mluvit tak, aby jejich produkty či služby ještě lépe zapadly do životů Čechů, aby lépe rezonovaly s jejich vnitřními potřebami a využívaly trendy, které se v české společnosti objevují a otevírají prostor pro nové inovace.

V roce 2016 proběhne už podesáté, a tak se nabízí využít toto jubileum k menšímu   bilancování a bonusovým materiálům.

Chystané jubilejní bonusy

Proměny českého životního stylu v Lifestyle datech

Z každé vlny studie Lifestyle od roku 1995 vybereme několik témat, která ve stejné podobě oddotazujeme a podíváme se na to, kam se do roku 2016 posunula. Zaměříme se například na vývoj vnímání sebe sama, proměny českých tužeb, vztahu k penězům a značkám, nákupního chování, přístupu ke stravování či sportu.

Tváře Lifestyle segmentů

Speciální sestřihy představující videomozaiky zástupců jednotlivých segmentů životních stylů od roku 2007, kdy se videoportréty staly nedílnou součástí Lifestyle výstupů, do roku 2016.

Hlavní tematické okruhy

Hlavní tematické okruhy

 

 

 • Nová témata pro rok 2016

  Češi a jejich životospráva

  Rok 2016 je rokem sportu…

  Čeká nás letní olympiáda, mistrovství světa ve otbale, světový pohár v hokeji a zůstaneme-li v matičce Praze, tak ta se letos pyšní titulem Evropské hlavní město sportu.

  …a zdraví

  Navíc poslední Lifestyle i další společenské výzkumy ukazují, že Češi čím dál tím více přemýšlí nad tím, jak moc se pohybují, co jedí a co jejich tělu nejvíce prospívá. Ale je to skutečně tak v celorepublikovém pohledu, nebo jsme v tomto smyslu uzavřeni v imaginární „pražské bublině“?

  Abychom uměli odpovědět na tuto otázku, rozhodli jsme se letos si na téma sportu a (ne)zdravého životního stylu více posvítit.

  V Lifestylu 2016 naleznete např. odpověď na to:

  1. Jaké sporty Češi provozují a jak se změnila jejich struktura za posledních 15 let?
  2. Jaké sporty Češi sledují a kde, jaké sportovní události navštěvují a komu fandí?
  3. Jak utrácí za sport a za zdravý životní styl?
  4. Jak se proměnil jídelníček Čechů v posledních desetiletích?
  5. Jak české rodiny přistupují k výběru potravin, domácímu vaření, nebo stravování mimo domov?
  6. Jaká témata je v oblasti stravování, sportu a zdraví nejvíce zajímají?
  7. Jak žijí novými trendy v oblasti zdravého životního stylu a stravování

   

  Rodinný Lifestyle

  Většina výzkumů pojímá respondenta jako nezávislého jedince, který se rozhoduje a jedná na základě vlastních přesvědčení a zdrojů.

  Realita je však velmi často jiná, většina lidí nežije a nerozhoduje sama, ale v rámci rodiny, do které patří: ať už v ní fi gurují jako závislé děti, nesezdaní partneři sdílející domácnost, matky, otcové nebo jako babičky a dědečkové, jejich jednání a nákupní chování je touto rolí významně ovlivněno.

  V letošní vlně tak poprvé přinášíme sekci Rodinný Lifestyle, která bude obsahovat:

  1. Nový pohled na data skrze roli v rodině (nové třídící proměnné dělící respondenty do skupin podle jejich převládající role v rodině: závislé dítě, matka, prarodič apod.), které Vám nabídnou novou dimenzi poznání a porozumění všem sledovaným tématům studie Lifestyle.
  2. Sesbíráme data i od druhé „poloviny“ domácnosti (manžela/manželky, partnera / partnerky), díky čemuž Vám přineseme např. odpovědi na to:
   • Kdo je ON a ONA v Lifestylové segmentaci
   • Jaké kombinace jsou nejčastější a jaký to má vliv na rozhodování v domácnosti, konzumaci médií, výběr banky apod.
   • Jak vnímají rodinu a její hlavní cíle, skrze co cítí rodinné štěstí a harmonii
   • Jak jednotlivé kombinace ovlivňují vztah k dětem, popř. k prarodičům
  3. Na základě těchto dat vytvoříme rodinnou segmentaci, která bude doplněna o detailní popis jednotlivých rodinných segmentů a jejich rituálů prostřednictvím rozsáhlého kvalitativního výzkumu.
  4. Segmentaci doplníme o reálné záběry z domácností jednotlivých typů českých rodin v podobě fotogalerie i videoportrétu každého rodinného typu, zachycující pro každý segment typické rodinné interakce, rituály, styl komunikace a toho, jak se jako rodina vnímají a definují.
 • Nové přístupy pro rok 2016

  Lifestyle jako živý návod na vyladění osobnosti Vaší značky

  "Lifestyle přináší detailní poznání českého spotřebitele, seznámení s komplexitou jeho osobnosti, postojů a vzorců chování.“

  Touto větou začínalo představení první Lifestyle studie v roce 1995.

  Tento cíl je pro nás směrodatný i letos po více než dvaceti letech. Po tolika letech setkávání se s Lifestyle klienty si však uvědomujeme, že poznání jednotlivých segmentů má potenciál být pro ně přínosem hned ve dvou rovinách:

  1. Jak je oslovit: Lifestyle jako návod jak poznat a co nejlépe oslovit zástupce jednotlivých typů životního stylu
  2. Jak být jako oni: Lifestyle jako živý návod, jak vyladit osobnost vašich značek a jejich komunikaci podle vybraného typu životního stylu

  V tomto roce se plánujeme více zaměřit i na tuto druhou rovinu, která nám přijde klíčová, protože každá dobře postavená a fungující značka působí jako konzistentní osobnost, a to ve všech svých rovinách (logo, název, příběh značky, jednotlivé reklamy apod.) a současně působí relevantně vzhledem ke kulturně-společenskému kontextu, ve kterém se nachází, v našem případě k české společnosti.

  Člověk reprezentující určitý Lifestyle typ je v podstatě ztělesněním takové kulturně podmíněné osobnosti, určitým živým vzorem: to jak vypadá, jak mluví, jakou má mimiku, jak se obléká, jak působí na ostatní: jak ho vnímají a v jakých oblastech je pro ně zdrojem informací, to vše může být inspirací pro Vás, jak vyprofilovat osobnost Vaší značky a potažmo celé marketingové komunikace, aby co nejlépe zapadla do Vámi vybraného typu životního stylu.

  Hlavním výstupem z této části bude Kuchařka komunikačních stylů podle Lifestylu.

  V té Vám představíme v rámci každého životního stylu určitý recept na to, jak být jako oni, tedy jak působit a mluvit troufale, sebevědomě, zodpovědně, starostlivě, družně nebo bezstarostně.

  Kategoriální Lifestyle

  Nově do Lifestylu přineseme vedle obecné části tzv. kategoriální část, ve které se zaměříme na vnímání Vaší kategorie s cílem přiblížit závěry poměrně obecné studie životního stylu více do Vašeho světa.

  Domníváme se, že tento mezikrok (mezi obecnými závěry a specifi ckými závěry vztaženými ke konkrétní značce, produktu či službě) má smysl zejména z toho důvodu, že bývá většinou studií poměrně logicky opomíjen: Syndikace jsou zpravidla pro takovýto „kategoriální pohled“ příliš obecné a ad hoc studie naopak příliš specificky orientované.